December 6, 2020

საბინა კაზიმოვი

საბინა სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ირანისტკის განხრით
December 6, 2020

მარიამ კვერნაძე

მარიამი ამჟამად სწავლობს მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლეს სკოლაში