December 6, 2020

თინათინ წიკლაური

თინათინი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ირანისტიკის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კურსდამთავრებული. სწავლობს
December 6, 2020

თეა შურღაია

ირანისტი, მთარგმნელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი