მთაგრმნელები

December 6, 2020

დავით ხარაიშვილი

დავითი ამჟამად სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს. მისი პირველი თარგმანი...
December 6, 2020

ქეთი გელაშვილი

სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ინგლისური ფილოლოგიის ფაკულტეტზე.
December 6, 2020

მარიამ კვერნაძე

მარიამი ამჟამად სწავლობს მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლეს სკოლაში
December 6, 2020

თინათინ წიკლაური

თინათინი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ირანისტიკის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კურსდამთავრებული. სწავლობს
December 6, 2020

ქეთევან ნიკოლაძე

ქეთევანმა დაამთავრა ირანისტიკის სამაგისტრო პროგრამა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ფლობს სპარსულ და ინგლისურ ენებს.
December 6, 2020

ნათია მეჩითიშვილი

ნათია ამჟამად მოღვაწეობს ვენაში, საერთაშორისო ორგანიაზაციაში. თავისუფალ დროს თარგმნის.