December 6, 2020

ნანა წოწონავა

ნონა დაიბადა 1997 წლის 28 იანვარს ქალაქ ბათუმში. 2015 წელს ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ინგლისური ფილოლოგიის განხრით.
December 6, 2020

თინათინ წიკლაური

თინათინი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ირანისტიკის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების კურსდამთავრებული. სწავლობს