December 6, 2020

საბინა კაზიმოვი

საბინა სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ირანისტკის განხრით
December 6, 2020

სალომე ჩიტაძე

სალომემ 2018 წელს დაამთავრა თავისუფალი უნივერსიტეტის მართვისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების ფაკულტეტი. 2020 წლიდან სწავლობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში... მაგისტრატურაზე,